سرگذشت فدائيان اسلام پس از شهادت نواب صفوي

 

پس از شهادت نواب   

پس از شهادت نواب صفوي اعضاي جمعيت فداييان اسلام تحت مراقبت شديد مأمورين شهرباني و ساواك قرار داشتند. در چنين شرايطي, اعضاي جمعيت فداييان اسلام به مبارزات زيرزميني و مخفيانه عليه رژيم روي آوردند. جلسات عمومي فداييان اسلام در قالب كلاسهاي قرائت و تفسير قرآن مجيد و مراسم عزاداري در مكانهايي همچون مسجد مهديه در خيابان رزم‌آرا و مسجدي در خيابان بوذر جمهري توسط آقايان بهاري, رفيعي و صراف‌زاده با عنوان «انجمن دانش و آموزش جوانان» برگزار مي‌شد. اما اعضاي فداييان اسلام از سال 1334 تا سال 1343 هيچ نوع فعاليت نظامي و آشكاري انجام ندادند.


منبع: جمعيت فداييان اسلام